:: ร่วมกิจกรรม ::
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสวนาเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 2
"พุทธธรรม พุทธศิลป์ เพื่อแผ่นดินไทย"
ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 10-11 พ.ย. 2552

 
 

SCB Private Bankธนาคารไทยพาณิชย์จัดเสวนาเฉลิมพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “พุทธธรรม พุทธศิลป์ เพื่อแผ่นดินไทย” โดยมีดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานเปิดงาน พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ศ.เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ ดร.ถวัลย์ ดัชนี อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์และ อ.วัลลภิศร์ สดประเสริฐ ร่วมเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์และ สาระประโยชน์
แด่ลูกค้าประชาชน ดำเนินรายการโดยคุณสัญญา คุณากร ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 
คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ศาสนาและศิลปวัฒนธรรมนับเป็นมรดกที่สูงค่า อย่างยิ่ง
ของชาติ เพื่อให้คงอยู่และมีการสืบทอดไปสู่คนรุ่นหลัง ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมมือกับองค์กรสำคัญต่าง ๆ จัดโครงการและกิจกรรมอันเป็น ประโยชน์
ในการทำนุบำรุงด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ธนาคารได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยการจัดเสวนาขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “พุทธธรรม พุทธศิลป์ เพื่อแผ่นดินไทย” โดยได้รับเกียรติจากพระนักคิด
ศิลปินชั้นนำ ของประเทศร่วมเสวนา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนชาวไทยเกิดความรัก ตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย โดยเฉพาะในด้านพุทธศาสนา
และ ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเสาหลักสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคง”
 
การจัดเสวนาในครั้งนี้จะเป็นการนำองค์ความรู้ทางโลกและทางธรรมเพื่อการประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตหรือประกอบกิจการงานอย่างมีความสุขและ
ประสบ ความสำเร็จ เป็นพลังเสริมความเข้มแข็งให้กับตนเองและส่วนรวม ซึ่งแต่ละท่านได้ถ่ายทอด แบ่งปันแนวคิดใน 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อ “ศิลปะไทย
ศิลปะธรรม” โดย ศ.เกียรติคุณ ประหยัด พงษ์ดำ และ ดร.ถวัลย์ ดัชนี หัวข้อ “พุทธศิลป์ เพื่อพุทธบูชา” โดย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี และอ.เฉลิมชัย
โฆษิตพิพัฒน์ หัวข้อ “ศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรศิลป์” โดย อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต และ อ.วัลลภิศร์ สดประเสริฐ
 
นับเป็นการรวมพลังของนักคิดและศิลปินชั้นนำของประเทศครั้งสำคัญในการเผยแพร่แนวคิดให้เกิดการตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาและศิลปะ
เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีสติ ประพฤติในสิ่งดีงาม อันจะก่อให้เกิดความสงบสุขมายังสังคมและประเทศชาติ
 
 
ภายในงานได้มีการร่วมออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกของศิลปิน โดยในงานได้มีการจำหน่ายของที่ระลึกของ อ.ถวัลย์ ดัชนี
ซึ่งได้เก็บภาพบรรยากาศในงานการออกร้านจำหน่ายของที่ระลึกมาให้ชม
 

ภาพร้านจำหน่ายของที่ระลึก อ.ถวัลย์ ดัชนี
ภายในร้านจำหน่ายภาพสกรีนบนผ้าลินิน, ภาพสกรีนบนผ้า cotton, เสื้อยืด T-Shirt สกรีนลายม้า และหนังสือรวมภาพวาดลายเส้นของอ.ถวัลย์


ภาพร้านจำหน่ายของที่ระลึก อ.ถวัลย์ ดัชนี
ภาพร้านจำหน่ายของที่ระลึก อ.ถวัลย์ ดัชนี
มุมจำหน่ายหนังสือรวมภาพลายเส้นของอ.ถวัลย์ และเสื้อยืด T-Shirt ลายม้า

ภาพร้านจำหน่ายของที่ระลึก อ.ถวัลย์ ดัชนี
มุมโชว์เสื้อยืด T-Shirt (ด้านหน้า-ด้านหลังเสื้อ)

 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับของที่ระลึกของอ.ถวัลย์ ดัชนี
โทร. 02-526-1033, 081-454-9449 หรือติดต่อสอบถามทาง email: info@thawan-duchanee.com
หรือติดต่อ Banndum Gallery ณ พิพิธภัณฑ์บ้านดำ จังหวัดเชียงราย


email: info@thawan-duchanee.com
:: หน้าหลัก | ประวัติศิลปิน | พิพิธภัณฑ์บ้านดำ | แผนผังบ้านดำ | บ้านดำ แกลเลอรี่ | ถวัลย์ คอลเลคชั่น | ร้านกาแฟศิลปิน | ข่าว/กิจกรรม | ติดต่อเยี่ยมชม | เว็บบอร์ด ::