Baandam Museum
พิพิธภัณฑ์บ้านดำ
(Thawan Duchanee)
บ้านดำ นางแล 414 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100 ประเทศไทย
ติดต่อสอบถามเพื่อเข้าชม: โทร. 053 - 705 - 834, 053 - 776 - 333, 081 - 673 - 1155

 

วิหารเล็ก
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
บ้านสามเหลี่ยม
(ที่พักรับรองนักเขียน ลูกศิษย์
และ ห้องทำงาน)
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
ศาลาพระสี่อริยาบถ
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
มหาวิหาร
(อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะ)
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ

ห้องน้ำหมื่นนก
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
ศาลาเงี้ยว (บ้านงิ้วเงี้ยว)
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
วิหารราม
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
เรือนผกายแก้ว
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
ศาลาเครื่องมุกมหัตภัณฑ์
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
เรือนหลังข้าว, บ้านยุ้งข้าว
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
บ้านไซบะหลอด
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
ศาลาพระทองไสยาสน์
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
สุขากระบวนลุงแสง
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ

อูปปรภพ (ห้องจิตวิญญาณ)
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
เรือนคนงาน
   
ขยายรูปภาพ

โรงรถ
   
ขยายรูปภาพ
หยาดน้ำตาบนแก้มกาลเวลา
(อูบก๊อกตด)
รายละเอียดบ้าน
ขยายรูปภาพ
ห้องน้ำทั่วไป
   
ขยายรูปภาพ